Op 14 maart besloten we met de gehele praktijk dicht te gaan voor reguliere behandelingen en alleen spoed, semi-spoed en noodzakelijke behandelingen uit te voeren, volgens het advies van onze mondzorgkoepels.

In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan protocollen en nieuwe maatregelen in de praktijk waarmee we willen zorgen dat in de toekomst het besmettingsrisico zo laag mogelijk zal blijven. Wij hebben besloten om vanaf 28 april weer te starten voor de reguliere zorg.


Wat verwachten we van u als u een afspraak heeft staan bij ons in de praktijk?

 • Zorg dat u niet ziek bent of pas ziek geweest bent, (temperatuur eventueel voor uw afspraak thuis uw lichaamstemperatuur. Is deze rond de 38 graden of hoger, blijf dan thuis, u kunt uw afspraak kosteloos annuleren)
 • U bent de afgelopen 2 weken niet in het buitenland geweest of in aanraking gekomen met coronapatiënten
 • Kom zoveel mogelijk alleen, behalve als u een afspraak heeft voor uw kinderen
 • Houdt 1.5m afstand en mocht u moeten hoesten/niezen doe dit in uw elleboog (houdt u aan de standaard coronamaatregels)
 • Meld uw aanwezigheid bij de balie, kom op tijd, maar niet te vroeg, zodat u niet te lang in de wachtkamer hoeft te wachten, indien u eerder dan 10 minuten bent, wacht dan nog even buiten of in de auto
 • Was uw handen of desinfecteer uw handen voordat u de behandelkamer in gaat (desinfectie rechts in de hal bij binnenkomst)
 • Probeer zo min mogelijk aan te raken in de wachtkamer van de praktijk betreft leuningen ed (we proberen dit zoveel mogelijk te reinigen tussen de patiënten door)
 • Mocht u voor langere behandeling komen dan laten wij u in de behandelkamer spoelen met H2O2 (waterstofperoxide) dit zorgt voor meer hygiëne in ons werkgebied
 • Mocht u onder de risicogroepen vallen stel uw behandeling dan uit, behalve als u klachten of last heeft
 • Mocht u liever nog geen afspraak maken en heeft u geen klachten dan kunt u bellen wanneer u graag weer zou willen komen

Wat zullen wij eraan doen om het risico op besmetting zoveel mogelijk te bepreken in de behandelkamer?

 • Wij werken met extra beschermingsmiddelen tijdens onze behandelingen (volgens de nieuw opgestelde richtlijnen)
 • We reinigen extra volgens de nieuwe richtlijnen en alles wat we gebruiken zijn medische hulpmiddelen die patiëntgebonden zijn en disposables
 • We zullen het gebruik van aerosolen zoveel mogelijk beperken, indien deze toch nodig zijn werken we met extra bescherming
 • Tussen de patiënten plannen we meer tijd om te reinigen en de lucht in de behandelkamer te laten zuiveren door onze luchtzuiveringsinstallatie
 • Er zal meer ventilatie zijn in de gehele praktijk om de lucht zoveel mogelijk te zuiveren

We hopen u komende weken in goede gezondheid weer te zien in de praktijk. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bellen of mailen.


Meer informatie: allesoverhetgebit.nl
Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Mondig streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Bijvoorbeeld:
 • Naam Adres Woonplaats gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Bijvoorbeeld:
 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten. B.v. verwijsbrieven.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Betaalgegevens worden overeenkomstig de wet 7 jaar bewaard. Uw gezondheidsgegevens worden 15 jaar bewaard.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Gegevens worden volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging bewaard. Binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info op mondig punt nu of door telefonisch contact met uw tandarts op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 7 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Onze contactgegevens Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

****